Over Stichting LOOP

Stichting LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie) is een overkoepelende beroepsorganisatie voor de professionals die zich inzetten voor de gezondheid van hun cliënten en patiënten op het gebied van voeten, en lichaamshouding en beweging in relatie tot de voeten. Want de voeten zijn het fundament van houding en beweging. LOOP professionals bieden preventieve en paramedische zorg. Zij helpen mensen om klachtenvrij te lopen, wandelen, sporten, bewegen. Zij onderzoeken de klachten grondig en stellen een behandeling voor die specifiek past bij de situatie van de cliënt of patiënt. Hierbij passen zij de nieuwste technologie en wetenschappelijke inzichten toe. Zij stellen de hulpvraag van cliënten en patiënten centraal, en werken continu aan hun eigen kwaliteit en werken zij samen met aanpalende disciplines.

LOOP en haar aangesloten professionals gaan voor hoogwaardige en doelmatige voet- en houdingszorg in Nederland. Samen zorgen wij voor een sterke positie van de LOOP-professional. LOOP wil binnen de voet- en houdingszorg als inspirerende, slagvaardige en innovatieve koepelorganisatie een belangrijke teamspeler zijn en is daarom ook een gesprekspartner voor relevante patiëntenorganisaties, beleidsmakers, brancheorganisaties en zorgverzekeraars. LOOP streeft er samen met haar aangeslotenen naar dat de persoon met voet-, houdings- of bewegingsklachten een erkende voetspecialist kan vinden.

Geschiedenis

In februari 1999 is LOOP als brancheorganisatie opgericht. Halverwege de jaren 80 drong het belang van gezonde voeten en de nadelige effecten van ongezonde voeten steeds meer door tot (para)medici. De opleiding die destijds geboden werd, was voltijds en vierjarig. Deze was voor werkende zorgverleners – zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten of pedicures die een eigen praktijk hadden - onmogelijk te combineren met hun werk. De Academie voor Podologie ontwikkelde daarom voor deze paramedici een erkende deeltijdopleiding. Om de afgestudeerden te voorzien van een eigen brancheorganisatie, met daarbij een kwaliteitsregister, werd Stichting LOOP opgericht.

Aangeslotenen bij Stichting LOOP

De bij LOOP aangesloten therapeuten herkennen en behandelen voetgerelateerde aandoeningen in het houdings- en bewegingsapparaat. Het zijn door LOOP erkende register podologen, podoposturaal therapeuten, voetkundig adviseurs en voetkundig sportadviseurs. Cliënten en patiënten met voet- en houdingsklachten kunnen bij hen terecht voor advies en behandeling ter voorkoming of vermindering van klachten en (ernstige) complicaties aan de voeten.

De professionals van LOOP hebben een erkende opleiding afgerond aan de Academie voor Podologie of een vergelijkbare opleiding gevolgd, bijvoorbeeld de opleiding tot podotherapeut of tot ‘podiatrist’ in het buitenland. De register podologen en podoposturaal therapeuten zijn kwaliteit geregistreerd in het landelijke kwaliteitsregister van KABIZ. Hiermee wordt de kwaliteit van deze professionals gegarandeerd. Onderdeel van de kwaliteitsregistratie is een verplichte audit. Een onafhankelijke controle of de praktijk van de professional voldoet aan alle eisen. Als vooruitstrevende brancheorganisatie ontwikkelt LOOP continu kwaliteitsbeleid dat aansluit bij de laatste professionele ontwikkelingen.

Professionele gesprekspartner

LOOP is een professionele brancheorganisatie voor patiëntenorganisaties, VWS, het Zorginstituut, de NZA, Zorgverzekeraars en Zorgkantoren.

Wetenschappelijk onderzoek

Stichting LOOP ondersteunt en initieert relevant wetenschappelijk en praktijk onderzoek om het effect van een behandeling door een therapeut aan te tonen. Zo streven we naar 'evidence based practice'. Register podologen kunnen zich na het behalen van hun kwalificatie ook inschrijven voor universitair onderwijs door de studie Gezondheidswetenschappen voor Zorgprofessionals aan de Universiteit Utrecht te gaan volgen.

Bestuur van Stichting LOOP

Het bestuur van LOOP zet het strategisch beleid uit en geeft hieraan uitvoering in afstemming met de Raad van Aangeslotenen. Het bestuur bestaat uit drie personen:

 • Voorzitter: Marianne Lensink, MSc
 • Penningmeester: Nicole Drenth (register podoloog)
 • Bestuurslid Kwaliteit, Veiligheid en Educatie: Jan Willem Kramer (podoposturaal therapeut, register podoloog, fysiotherapeut en podotherapeut)

U kunt contact opnemen met het bestuur van LOOP via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Raad van Aangeslotenen

De aangesloten beroepsgroepen worden binnen LOOP vertegenwoordigd door een Raad van Aangeslotenen (RvA). De RvA stelt bestuurders aan, vormt de verbinding tussen het bestuur en de aangesloten beroepsgroepen, en geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over beleidszaken. Het bestuur vraagt de RvA advies wanneer er beleidsveranderende besluiten moeten worden genomen. U kunt contact opnemen met de RvA via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De Raad van Aangeslotenen bestaat uit:

 • Erik Wink (voorzitter)
 • Lydia van Beek
 • Theo Dreumer

Voor aanvullende informatie kunt u contact zoeken met het secretariaat van Stichting LOOP.

Stichting LOOP

Waarborging kwaliteit

Register podologie en podoposturaal therapie genieten brede erkenning door cliënten, verwijzers en zorgverzekeraars. Tevredenheidsonderzoeken wijzen op een hoge mate van cliënttevredenheid (83-91%). Tevens wordt hoog gescoord op de percentages van klachtenvermindering (70-94%). Dit soort goede resultaten komen niet zo maar tot stand. De aangeslotenen van LOOP staan voor een hoog kwaliteitsniveau. Hier wordt door LOOP, KABIZ en ook de Academie voor Podologie op toegezien.

Kwaliteitsbewaking door Stichting LOOP

Stichting LOOP bewaakt, borgt en verbetert de kwaliteit van de voet- en houdingszorg met een onafhankelijke houding in het maatschappelijk belang van de cliënt en patiënt.

Nadat men is afgestudeerd aan de Academie voor Podologie kan men zich inschrijven bij Stichting LOOP. Men mag zich dan erkend register podoloog noemen en is verplicht zich in te schrijven bij het kwaliteitsregister KABIZ en om zich continu bij te scholen. Verder is men verplicht een tergukerende audit te ondergaan. Die audit vindt plaats onder toezicht van de onafhankelijke organisatie Health Cara Auditing (HCA). De audit wordt uitgevoerd door auditoren die zijn opgeleid door HCA. Door middel van de audit wordt getoetst of de register podoloog aan alle kwaliteitsstandaarden voldoet. Professionals kunnen zich bij Stichting LOOP laten registreren als zij permanent voldoen en zich houden aan de kwaliteitseisen die de beroepsorganisatie stelt. Deze eisen richten zich op:

 • Het gevolgde onderwijs en het op peil houden van de kennis via bij- en nascholing;
 • Het leveren van zorg volgens de bestaande richtlijnen;
 • De beroepscode met daarin onderwerpen als beroepshouding, cliëntbejegening, privacy, hygiëne, toegankelijkheid en bereikbaarheid;
 • Wijze van declareren naar zorgverzekeraars;
 • Afhandeling van klachten;
 • Auditering.

Kwaliteitsbewaking door de Academie voor Podologie

Voor patiënten is goede kwaliteit (voet)zorg van groot belang. Aantoonbare kwaliteit begint met een aantoonbare goede opleiding. De opleiding aan de Academie voor Podologie (AvP) van onze aangeslotenen vormt het startpunt van het bieden van goede zorgkwaliteit. Om haar kwaliteit aantoonbaar te maken heeft de Academie voor Podologie (AvP) haar niveau laten toetsen volgens de nieuwste Nederlandse en Europese standaard in niveau bepaling: NLQF/EQF.

Vastgesteld is, dat de leeruitkomsten van de AvP voldoen aan NLQF/EQF niveau 6. Dit is een bevestiging van het hbo-bachelor niveau van register podologie volgens de nieuwste standaard van niveau bepaling in Europa en in Nederland. De toetsing vond plaats volgens het Nederlands en het Europees kwalificatieraamwerk. De opleiding is opgenomen in het openbare NLQF-register. Lees meer over de inschaling op NLQF6 van de AVP.

Opname in een kwaliteitsregister: KABIZ

Register podologen en podoposturaal therapeuten staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van KABIZ.

Podologen mogen de titel 'erkende register podoloog' alleen voeren wanneer ze zijn afgestudeerd aan de Academie voor Podologie, zijn aangesloten bij LOOP en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van KABIZ (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg). Podoposturaal therapeuten mogen de titel 'Podoposturaal therapeut' alleen voeren als zij hiervoor het officiële diploma behaald hebben. Zij kunnen zich dan als podoposturaal therapeut aansluiten bij LOOP en laten registreren in het kwaliteitsregister van KABIZ.

LOOP en het kwaliteitsregister stellen hoge eisen aan het opleidingsniveau en de praktijkvoering van de individuele register podoloog en podoposturaal therapeut. Register podologen en podoposturaal therapeuten moeten continu scholing volgen. KABIZ wijst accreditatiepunten toe aan scholingen en registreert hoeveel scholing iedere register podoloog en podoposturaal therapeut heeft gedaan. Zo blijft het kennisniveau van deze professionals aantoonbaar op peil.

Ten aanzien van de praktijkvoering geldt dat de procesbeschrijving van de geleverde voetzorg nadrukkelijk gewaarborgd en gedocumenteerd is in het zorgprotocol en in het gedigitaliseerde zorgdossier van elke register podoloog.

De erkenning door opname in een register omvat tevens dat men zich moet houden aan de beroepscode en zich moet onderwerpen aan een operationele klachtencommissie.

Stichting LOOP heeft de beroepsprofielen van de register podoloog en podoposturaal therapeut bij het kwaliteitsregister van KABIZ ondergebracht. In de betreffende registers maakt KABIZ de deskundigheid en kwalificaties van deze beroepsoefenaars zichtbaar.

Aanvullend op deze profielen zijn de volgende aantekeningen in het register van KABIZ mogelijk:

 • Sport (na afronding van de post-hbo opleiding sportpodologie)
 • Zorgschoen (na afronding van opleiding zorgschoenspecialist)

Actueel

Benieuwd naar actualiteiten in de erkende podologie en paramedische voetzorg? Blijf op de hoogte en lees de laatste actualiteiten!

Bekijk alle actualiteiten

 • Nieuw bestuurslid voor LOOP

  arrow_right
 • Basisverzekerde preventieve voetzorg

  arrow_right
 • Jaarcongres podologie 2023

  arrow_right
 • Jaarcongres Podologie & PodoExpo 2023

  arrow_right

Contactgegevens

Adres

Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
Nederland

Telefoon

E-mailadres