Onze algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Betaling

2.1 Voor de door de register podoloog verrichte diensten, is de cliënt het bij de register podoloog gangbare tarief verschuldigd, evenals voor geleverde artikelen.

2.2 Betaling dient contant te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Indien afspraak is dat op rekening wordt betaald, zal de cliënt de rekening binnen 14 dagen na factuurdatum aan de register podoloog voldoen.

2.3 Indien niet conform afspraak wordt betaald, zal de cliënt in verzuim verkeren. De cliënt is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.

2.4 Indien de afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting(en) is de leverancier gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

2.5 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, verbandhoudende met de niet of niet tijdige betaling door de afnemer of verbandhoudende met een andere toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst door de afnemer, komen geheel voor rekening van de cliënt. Voor de incasso van openstaande geldbedragen geldt een incassotarief van 15% (exclusief B.T.W. ) van het in te vorderen bedrag met een minimum van €100,--.

3. Reclames

Indien de door de cliënt gekochte zaken enig gebrek vertoont, dient de cliënt dit binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, schriftelijk aan de register podoloog te melden, bij gebreke waarvan de cliënt hierop geen beroep meer kan doen.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde en/of die het rechtstreekse gevolg is van schuld van de register podoloog, is de register podoloog slechts aansprakelijk voor zover hij hiertegen is verzekerd, dan wel gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering, een en ander vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

4.2 De register podoloog is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet van de Register-Podoloog of haar leidinggevende ondergeschikten.

4.3 De door de register podoloog te vergoeden schade zal worden gematigd indien door de cliënt te betalen prijs niet in verhouding staat tot de door de cliënt geleden schade.

4.4 De cliënt zal de register podoloog vrijwaren van mogelijke aanspraken van derden, verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst, terzake waarvan de register podoloog op grond van het bepaalde in deze voorwaarden tegenover de cliënt niet aansprakelijk zou zijn.

Veelgestelde vragen

Als beroepsorganisatie krijgen veel vragen over podologie en erkende podologen. Daarom hebben wij een overzicht van veelgestelde vragen voor u gemaakt. Staat uw vraag er niet bij? Klik dan op de onderstaande knop of neem contact met ons op.

Bekijk alle vragen

 • Wat is een register podoloog?

  De register podoloog is een specialist op gebied van voetproblemen en lichaamshouding en helpt u om klachtenvrij te lopen, sporten, bewegen en werken. Klik op de onderstaande knop om meer te lezen over de register podoloog.

  Over de register podoloog

 • Hoe vind ik een erkende podoloog in de buurt?

  Via onze specialistenzoeker vindt u gemakkelijk een erkende podoloog bij u in de omgeving. Klik op onderstaande knop om gebruik te maken van de specialistenzoeker!

  Naar specialistenzoeker

 • Welke behandelingen worden vergoed?

  De meeste behandelingen van onze erkende register podologen en podoposturaal therapeuten worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Controleer of uw behandeling wordt vergoed door uw aanvullende verzekering! Klik op de onderstaande knop om de vergoedingenwijzer te gebruiken.

  Check uw vergoeding

 • Wat is een podoposturaal therapeut?

  De podoposturaal therapeut is een specialist waarbij u terecht kunt wanneer u pijn hebt in uw rug, nek, voet of andere gewrichten of spieren. Klik op de onderstaande knop om meer te lezen over de podoposturaal therapeut.

  Over de podoposturaal therapeut

 • Wat is een voetkundig (sport)adviseur?

  Voetkundig adviseur

  De voetkundig adviseur is een specialist in schoenadvies. Goede schoenen kunnen ervoor zorgen dat voetklachten worden voorkomen of verminderen. Klik op de onderstaande knop om meer te lezen over de voetkundig adviseur.

  Over de voetkundig adviseur

  Voetkundig sportadviseur

  De voetkundig sportadviseur is een specialist in sportadvies. Goed advies kan blessures en overbelasting helpen voorkomen en sportprestaties verbeteren. Klik op de onderstaande knop om meer te lezen over de voetkundig sportadviseur.

  Over de voetkundig sportadviseur

Contactgegevens

Adres

Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
Nederland

Telefoon

E-mailadres